Search

User Menu

មន្រ្តីឥណទាន (Credit Officer) for LOLC (Cambodia) Plc.

(This job application was closed on 25 January 2018)
Hiring : Many
Closing Date : 25 January 2018
Salary : Negotiable
Experience : Yes
Degree : Bachelor
For : Cambodian Only
Job Description

LOLC (CAMBODIA), PLC. is one of the top licensed microfinance institutions in Cambodia with a social vision and a business orientation that provides entrepreneurs and families at the base of the socio-economic pyramid with economic opportunities to transform the quality of their lives and their communities through the provision of effective and sustainable client-empowering financial services. LOLC is owned by three shareholders, namely LOLC Micro Investment, Developing World Markets (DWM) and TPC ESOP. Currently, LOLC serves more than 210,224 clients with loans outstanding of more than 323 million USD. To support the rapid growth of our operations, LOLC is recruiting qualified candidate to fill the positions below.

 • មន្រ្តីឥណទាន (Credit Officer) (ជាច្រើននាក់)
Job Responsibilities & Duties
 • ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយសេវាកម្មរបស់ អិលអូអិលស៊ី​​និងបើកតំបន់ប្រតិបត្តិការភូមិថ្មី។
 • គ្រប់គ្រង ថែរក្សាធនាគារភូមិដែលមានស្រាប់ឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព និងជំរុញឱ្យមានសមាជិកថ្មីកើនឡើង។
 • ជួយប្រធានក្រុមរបស់ធនាគារភូមិក្នុងការបំពេញពាក្យសុំខ្ចីប្រាក់ និង
 • ពិនិត្យជាប្រចាំពីការប្រើប្រាស់កម្ចី ការសងត្រឡប់ និងធ្វើរបាយការណ៍ប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃ/ខែ/ឆ្នាំ។
Job Requirements
 • កំពុងសិក្សាបរិញ្ញាបត្រ ឬ សញ្ញាបត្រប្រហាក់ប្រហែល។
 • មានបទពិសោធន៍ក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រាក់កម្ចីជាមួយស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនឹងផ្តល់អាទិភាព។
 • មានបទពិសោធន៍ផ្នែកលក់ ផ្សព្វផ្សាយ និងស្រាវជ្រាវទីផ្សារ​កាន់តែប្រសើរ។
 • មិនពុករលួយ សុចរិត ឧស្សាហ៍ព្យាយាមប្តេជ្ញាចិត្តជួយអ្នកក្រ និងចេះអង់គ្លេសបន្តិចបន្តួចកាន់តែប្រសើរ។
 • ផ្តល់អាទិភាពដល់បេក្ខជន/នារីដែលមានទីលំនៅក្នុងតំបន់ប្រតិបត្តិការជ្រើសរើសបុគ្គលិកខាងលើរបស់អិលអូអិលស៊ី។
 • ត្រូវមានអាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើងទៅ។
Job Employment Terms/Benefits

Remuneration:

 • LOLC offers competitive remuneration to employees such as Khmer New Year Bonus, Pchum Ben Bonus, year-end bonus, annual salary increase, medical allowance, personal accident insurance, training and career development opportunities, and a good working environment that are fully compliant with Cambodia Labor Law.
How to Apply?

Interested candidates should submit a CV, Cover Letter, and recent passport photograph, clearly mentioning the position and location applied for, to any nearby LOLC office or to the Human Resources Department via address or email mention in contact detail. For further information, please visit our website.

Applicants submitted via email should follow the below guideline:

 • Email subject must be: Applying for (position tittle) (Ex: Applying for Information Technology Audit Specialist);
 • CV & Cover letter must be combined in one PDF or MS Word file and exceed 5MB; and
 • Supporting documents are not required.

Only shortlisted candidates will be contacted. Submitted applications will not be returned.


Help Khmer Online Jobs

When you apply for this job, if possible please mention that "You see this job announcement in www.khmeronlinejobs.com".

Thanks, From Khmer Online Jobs Team
Company (Opening jobs)

LOLC (CAMBODIA) PLC.is one of the top licensed microfinance institutions in Cambodia with a social vision and a business orientation that provides entrepreneurs and families at the base of the socio-economic pyramid with economic opportunities to transform the quality of their lives and their communities through the provision of effective and sustainable client-empowering financial services. LOLC is owned by three shareholders, namely LOLC Micro Investment, Developing World Markets (DWM) and TPC ESOP. Currently, LOLC serves more than 205,617 clients with loans outstanding of more than 271 million USD.

Company : LOLC (Cambodia) Plc.
Email : recruitment@lolc.com.kh
Address : #666B, street 271, Sangkat Phsar Daeum Thkov, Khan Chamkarmon, Phnom Penh
Website : http://www.lolc.com.kh
Free Job Newsletter
Get hot jobs update directly in your inbox, join our newsletter subscription.
Similar jobs
Loading

Looking for Job in Cambodia

Full time jobs and part time jobs are added through www.khmeronlinejob.com daily.

You can search for jobs by fields (such as marketing, accounting, computer programming, computer design and many other fields) or by cities or provinces (such as Phnom Penh, Siem Reap, Sihanoukville, Battambang, and all other cities/provinces in Cambodia).

@Job seekers : Job opportunity comes and goes, if you don't want to slip itstay tuned to get Job update

iOS app Android app

iOS app and Android app will be available soon

Loading