Search

User Menu

Relationship Supervisor (មន្រ្តី​គ្រប់​គ្រង​ផ្នែក​លក់​(ប្រាក់​បញើ-សន្សំ) for LOLC (Cambodia) Plc.

Relationship Supervisor (មន្រ្តី​គ្រប់​គ្រង​ផ្នែក​លក់​(ប្រាក់​បញើ-សន្សំ) for LOLC (Cambodia) Plc.

(This job application was closed on 23rd August 2019)
For : Cambodian Only
Categories : Admin / Supervisory, Banking / Finance, Sales / Marketing
Schedule : Full time job
Sex : Male, Female
Language : Khmer, English
Location : Phnom Penh, Battambang, Kampot, Kandal
Hiring : 7 Positions
Closing Date : 23rd August 2019 2019-07-25 2019-08-23
Salary :
Negotiable USD
Experience : Yes
Degree : Bachelor
Job Description

LOLC (CAMBODIA) PLC is one of the top licensed microfinance institutions in Cambodia with a social vision and a business orientation that provides entrepreneurs and families at the base of the socio-economic pyramid with economic opportunities to transform the quality of their lives and their communities through the provision of effective and sustainable client-empowering financial services. Currently, LOLC serves more than 258,904 clients with total assets of more than 770 million USD. To support the rapid growth of our operations, LOLC is recruiting the following positions bellow:

 • Relationship Supervisor (មន្រ្តី​គ្រប់​គ្រង​ផ្នែក​លក់​(ប្រាក់​បញើ-សន្សំ) (07 Positions)
Job Responsibilities & Duties
 • Assist Relationship Manager in creating and developing sale strategies to mobilize deposits and financial services to reach LOLC’s business goal and ensure the customer demands.
 • Assist Relationship Manager to provide sufficient support to relevant parties and branches, ensuring deposit mobilization and financial services reach the target.
 • Assist Relationship Manager to make a plan, organize, and direct the day-to-day deposit mobilization and financial services with discretion necessary to fulfill the SPN’s goal.
 • Understand customer and market dynamics and requirements necessary to initiates development of action plans to penetrate new markets.
 • Work with related parties and branches to find out strategies for collecting deposit and sell financial services and monitor sale target to ensure achievements to the target.
 • Undertake regular market visits to recruit clients for deposits, determine potential cross sales, obtain feedback and recommend new products.
 • Prepare and organize the VIP customers' profile both using LOLC deposit products and financial services who used to contact such as: name, address, job and telephone, etc.
 • Identify the weakness of deposit products and financial services for developing and make customer satisfaction.
Job Requirements
 • Bachelor degree in marketing, business administration, management, public relation or Equivalent.
 • Experience in sale skills particularly in deposit collection with Banks and MDIs.
 • Knowledge of microfinance or bank products.
 • Good client engagements and communications.
 • Excellent customer service.
 • Result-oriented with strong display of perseverance.
Job Employment Terms/Benefits

អត្ថប្រយោជន៍ដែលអិលអូអិលស៊ីផ្តល់ជូនបុគ្គលិក៖

អិលអូអិលស៊ី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី ផ្ដល់ជូនបុគ្គលិកនូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដែលមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងនៅលើទីផ្សារការងារដូចជា៖ ប្រាក់បៀវត្ស (អាចចចារបាន) ប្រាក់រង្វាន់ចូលឆ្នាំខ្មែរ ប្រាក់រង្វាន់ភ្ជុំបិណ្ឌ ប្រាក់រង្វាន់ចុងឆ្នាំ ប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តប្រចាំខែសម្រាប់មន្ត្រីឥណទាន ប្រាក់មូលនិធិសន្សំ ការដំឡើងបៀវត្សប្រចាំឆ្នាំ ប្រាក់ឧបត្ថម្ភសុខភាព ការធានារ៉ាប់រងពេលមានគ្រោះថ្នាក់ ឱកាសទទួលការបណ្តុះបណ្តាល និងអភិវឌ្ឍអាជីពការងារ បរិយាកាសការងារល្អ និងការអនុវត្តលក្ខខណ្ឌការងារត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ការងារនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

How to Apply?

បេក្ខជន/នារីដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ញើពាក្យសុំបម្រើការងារ (CV & Cover Letter) ជាមួយរូបថតថ្មី(4x6) និងបញ្ជាក់ពីមុខតំណែង និងទីតាំងដែលចង់បម្រើការងារឱ្យបានច្បាស់លាស់មកដាក់តាមបណ្តាការិយាល័យ អិលអូអិលស៊ី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី ដែលនៅជិតលោកអ្នក ឬអាចផ្ញើមកកាន់ អ៊ីមែល ដែលបានផ្ដល់ជូន។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពី អិលអូអិលស៊ី សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ ឬទាក់ទងទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទ ដែលបានផ្ដល់ជូន។


Help Khmer Online Jobs

When you apply for this job, if possible please mention that "You see this job announcement in www.khmeronlinejobs.com".

Thanks, From Khmer Online Jobs Team

Company Information (Opening jobs)
LOLC (Cambodia) Plc.

LOLC (CAMBODIA) PLC.is one of the top licensed microfinance institutions in Cambodia with a social vision and a business orientation that provides entrepreneurs and families at the base of the socio-economic pyramid with economic opportunities to transform the quality of their lives and their communities through the provision of effective and sustainable client-empowering financial services. LOLC is owned by three shareholders, namely LOLC Micro Investment, Developing World Markets (DWM) and TPC ESOP. Currently, LOLC serves more than 205,617 clients with loans outstanding of more than 271 million USD.

Company : LOLC (Cambodia) Plc.
Email : recruitment@lolc.com.kh
Mobile : 081 400 277 (Mobile)
081 600 955 (Mobile)
081 800 169 (Mobile)
Address : #666B, Street. 271, Sangkat Boeng Tumpun 2, Khan Mean Chey, Phnom Penh
Website :
Free Job Newsletter
Get hot jobs update directly in your inbox, join our newsletter subscription.
Similar jobs
Loading

Looking for Job in Cambodia

Full time jobs and part time jobs are added through www.khmeronlinejob.com daily.

You can search for jobs by fields (such as marketing, accounting, computer programming, computer design and many other fields) or by cities or provinces (such as Phnom Penh, Siem Reap, Sihanoukville, Battambang, and all other cities/provinces in Cambodia).

@Job seekers : Job opportunity comes and goes, if you don't want to slip it, stay tuned to get Job update

Loading